Odder Kunst

forening & samling

Forside * Udstillinger * Foreningen * Aktiviteter * Forlag * Kunstsamlingen * Arkiv * Links * Kontakt

 

Om Foreningen

Nyheds breve / meddelelser:

Julehilsen 2017

Indkaldelse til generalforsamling 7. marts 2017

Referat generalforsamling 7. marts 2017

Julebrev 2016 >>>

Historie

Odder Kunstforening blev stiftet i 1971 og havde til formål at øge interessen for den bildende kunst gennem udstillinger, foredrag og andre arrangementer, ligesom foreningen arrangerer kunstudflugter og foredrag m.m.
Foreningen fusionerede i 2016 med Odder Kunstsamling og den ny forening med 200 medlemmer fik navnet Odder Kunst forening & samling.
Odder Kunstforenings syv formænd fra 1971:
Hans Jegindø – 1971-1973
Agnes Slotsbo - 1973-1985
Jon Bahl 1985-1998
Gert Jensen 1998-2006
Gerda Jørgensen 2006-2011.
Leif Nord 2011-2014
Jørgen Søes Hejlsvig 2014 – 2016.

Odder Kunstforening og Odder Kunstsamling fusionerede på en fælles ekstraordinær generalforsamling 31. maj 2016
De nye forening fik overgangsbestyrelse på 12 medlemmer:

Den første bestyrelse for
Odder Kunst forening & samling:
Jørgen Søes Hejlsvig (formand)
Hans Jegindø (næstformand),
Anette Kappel Skovhus (sekretær),
Arne Søndergaard (kasserer)
Jon Bahl, hidtidig formand for Odder Kunstsamling,
Lis Mønsted,
Søren Alrø Astrup Nielsen
Gerda Jørgensen,
Else Elisabeth Andersen, OK 18
Buller Hermansen, OK 18
Klaus Markmann Jensen, Odder Museum
og Kresten Bjerre, Odder Byråd

Fra marts 2017 vil bestyrelsen bestå af 9 personer: 1 repræsentant for kommunen, 1 repræsentant for Odder Museum, 2 repræsentanter for professionelle kunstnere i kommunen samt 5 folkevalgte personer.

Kunstfusion 2016

På en ekstraordinær, fælles generalforsamling i KunstVærket i VitaPark tirsdag besluttede medlemmerne i Odder Kunstforening og Odder Kunstsamling at slå de to kunstforeninger sammen. For snart halvandet år siden foreslog kunstforeningens bestyrelse en fusion, og mulighederne blev afprøvet på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i de to foreninger, der tilsammen har 200 medlemmer, primært i Odder Kommune. Der er dog også medlemmer uden for dette område. Hele forløbet med de mange generalforsamlinger er blevet styret dygtigt og professionelt af Jesper Hjort, tidligere kommunaldirektør og direktør for VitaPark.

Uddrag af Pressemeddelelse i forbindelse med fusionen:
Medlemmerne enedes om at kalde fusionen for ”Odder Kunst forening & samling” og slå de to bestyrelser sammen frem til ”den nye forenings” første ordinære generalforsamling er tirsdag 7. marts 2017 kl. 19 i KunstVærket, VitaPark.
Kontinuitet
Overgangsbestyrelsen repræsenterer kontinuitet og soliditet med fire personer, der alle har været formand for Odder Kunstforening, to af dem, Jon Bahl og Gerda Jørgensen, er tilmed æresmedlemmer.
”Hensigten er at forene alle gode kræfter, så kunsten kan blomstre maksimalt. Det er igen og igen blevet understreget, at formålet er at forbedre kunstens og kunstnernes udfoldelsesmuligheder. Odder har et blomstrende kunstmiljø og ekstremt mange lokale kunstnere i forhold til kommunens størrelse, siger Jørgen Søes Hejlsvig.

Se Odder Kunstforenings gamle hjemmeside:

Odder Kunstsamling
Odder Kunstsamling blev oprettet i 2008 med Jon Bahl som formand med det formål at erhverve værker af kunstnere med relationer til Odder kommune, samt tage ansvaret for deres opbevaring og løbende præsentere dem for offentligheden ved udstillinger.

Se Odder Kunstsamlings gamle hjemmeside:

Medlemskab:
BLIV MEDLEM:
  
Ved indmeldelse i Odder Kunst forening & samling, skal du sende en mail til vores kasserer,
Arne Søndergård odderkunst.kasserer@outlook.dk
med oplysninger om navn, adresse og telefon.                            

Kontingent:
Medlemskontingentet til ODDER KUNST forening & samling er kr.150,- pr. person og firmakontingent  kr. 300,-. Kontingentet følger kalenderåret og forfalder pr. 1. februar hvert år.
Kontingentbeløbet indsættes på vores bankkonto 6116 9043017485 - husk at oplyse navn.


Fordele:

Værker til udlodning på Odder Kunsts kommende ordinære generalforsamling *


Bestyrelsen:

Formand: Jørgen Søes Hejlsvig * joergen@heilsvig.dk * 2248 5954

Næstformand: Hans Jegindø * jegindoe@mail.dk * 8654 2094

Kasserer: Arne Søndergård * odderkunst.kasserer@outlook.dk * 2946 8273

Søren Alrø Astrup Nielsen * saan@profibermail.dk * 6167 0990

Gerda Jørgensen * gj44@mail.dk * 2082 9887

Buller Hermansen * I.M.Buller@mail.dk * 3011 6341

Else Elisabeth Andersen * elseelisabethart@hotmail.com * 3082 8227

Klaus Markmann Jensen * kmj@moesgaardmuseum.dk * 2344 5931

Jesper Hjort: jesper.hjort09@gmail.com 2090 2020

Suppleant: Jon Bahl: jonbahl@oamail.dk 4218 4061

Webmaster: Carsten Langkilde * post@carsten-langkilde.dk * 2330 6255

Vedtægter:

VEDTÆGTER af 11.5. 2016

Odder Kunstforening& samling

§ 1 Foreningens navn er Odder Kunstforening & samling. Foreningens hjemsted er Odder kommune.
§ 2 Foreningens formål er at virke for en stærk og relevant kunstscene på Odderegnen. Det skerved at arbejde for at give publikum adgang til kunstoplevelser af høj kvalitet. Til det formål søger foreningen samarbejde med kunstnere fra ind-og udlandog præsenterer dem gennem udstillinger, ekskursioner eller på anden måde. Samtidig søger foreningenat skabe stærke relationer til Odderegnens kunstnere og at samarbejde med dem om udstillinger m.m. med det formål at eksponere den lokale kunstscene. Foreningen har også funktion som lokal kunstsamling med det formål at erhverve/samle værker af kunstnere med relation til Odderegnen og tage ansvar for værkernes bevaring såvel som at præsentere dem for offentligheden i velegnede lokaliteter.Ingen kunstgenstande fra samlingen må udskilles.
§ 3 Enhver, der kan tilslutte sig ovenstående formål, kan optages som medlem. Virksomheder kan ligeledes optages som medlemmer. Hver virksomhed repræsenterer 2 stemmer ved generalforsamlingen.
§ 4 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der holdes i Odder hvert år i marts. Der føres protokol over foreningens aktiviteter.
§ 5 Generalforsamlingens dagsorden indeholder følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens aktivitetsberetning fra det forgangne år
c) Drøftelse af bestyrelsens planer for det kommende år
d) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
e) Fastsættelse af kontingentfor medlemmer og virksomheder
f) Behandling af indkomne forslag
g) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant
h) Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
i) Eventuelt
§ 6 Bestyrelsen indkalder skriftligt pr. post ellermail til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
§ 7 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal være afsluttet hver år inden 1.februar og revideret senest den 20. februar. Regnskabet underskrives af kasserer og formand samt revisorer.
§ 8 Foreningens kapital tilvejebringes ved medlemskontingent, donationer,
arv, fondsmidler, tilskud fra staten, regionen og Odder Kommune.
Samlingens værker søges tilvejebragt via køb eller donationer, der efter bestyrelsens
skøn kan indgå i samlingen.
§ 9Foreningens bestyrelse består af 9medlemmer, der vælges/udpeges på følgende måde:
Generalforsamlingen vælger 6personer for 2 år blandt foreningens medlemmer.
Ved første ordinære generalforsamling er 3 medlemmer på valg efter lodtrækning.
1medlem udpeges for 2 år blandt kunstnere med BKF-lignende kvalifikationer, bosiddende i Odder Kommune.
1 medlem udpeges af Odder byrådfor en byrådsperiode.
1 medlem udpeges af Odder Museumfor en byrådsperiode.
Generalforsamlingen vælger hvert år 1 suppleant, 2 revisorer til revision af årsregnskab samt 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.
§ 10Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær m.m.og fastlægger selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes af formand og kasserer.
§ 11 Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, som har betalt kontingent for afholdelses året/foreningsåretsamt repræsentanter med virksomhedsmedlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 12 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens likvide formue.
§ 13 Bestyrelsen nedsætterforskellige arbejdsudvalg til at varetage foreningens formål. Udvalgene består af et antal personer, hvoraf mindst en person skalvære medlem af bestyrelsen.Suppleantenindgår naturligt i udvalg.
§ 14 Æresmedlemmer kan udnævnes efter indstilling fra bestyrelsen til livslangt, kontingentfrit medlemskab med medlemsrettigheder.
§ 15 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af et bestyrelsesflertal eller når 25 medlemmer skriftligt anmoder herom. Bestyrelsen arrangerer generalforsamlingen senest 3 uger efter anmodningen.
§ 16 Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, indenfor 14 dage med 2/3 af de fremmødte medlemmers tilslutning.
§ 17 I tilfælde af foreningens opløsning nedsættes et udvalg, der tager stilling til eventuelle likvide midlers anvendelsetil kunstneriske formål i Odder Kommune.
Kunstsamlingen overgår til Odder Kommune eller til anerkendte museer.
Foreningen kan kun opløses efter to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 af de fremmødte medlemmers tilslutning

Således vedtaget på generalforsamlingen 11. maj 2016
Jesper Hjort
dirigent